Меню
Лизинг на нови и употебявани автомобили

Лизинг

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "АВТОТРЕЙД" ООД
към договор за финансов лизинг при общи условия


1. Предмета на договора е ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ /автомобила/. Тя се предоставя за ползване от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ срещу заплащането от страна на последния на встъпителна вноска, разходи за обработка на документите и месечни лизингови вноски до пълното изплащане на лизинговата цена, съгласно договорената лизингова схема /погасителен план/, оформена като отделно Приложение №1

2. /1/ ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ е собственост на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, а ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ е държател на лизинговата вещ за целия срок на действие на договора. Лизингополучателят има право да придобие лизингованата вещ след изтичане на Лизинговия период и при точно изпълнение на всички договорни задължения, въз основа на изрично волеизявление за изкупуване на вещта на стойност, определена от страните при подписването на договора 

/2/ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ поема всички рискове и ползи, свързани с използването на ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ, съобразно нейното предназначение и съгласно условията на договора от момента на неговото подписване от страните. 


ЗАСТРАХОВКА НА ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ регистрира и застрахова лизинговата вещ в своя полза и за сметка на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, съгласно предвиденото в чл.6, ал.7 от настоящия договор.

V. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да получи лизинговата вещ в 10-дневен срок от изпращане на съобщение от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. След изтичане на този срок, ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има право да даде нов срок или едностранно да развали договора чрез писмено уведомление и да сключи за тази лизингова вещ нов договор с трето лице. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ губи встъпителната /първоначална/ вноска, разходите за обработка на документите и всички др. плащания, които вече е направил по сметката на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. 

/1/ Лизинговата вещ се предава за ползване на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ след представяне на доказателства за платени встъпителна вноска, всички разходи по Чл.6. ал.8 и след подписването на Приемо-предавателния протокол, неразделна част от договора. В случай, че в протокола няма вписани възражения от страна на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ се смята, че лизинговата вещ е приета в добро състояние, съответстващо на дадената поръчка. 

/2/ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ упълномощава писмено лицето, което подписва приемо-предавателния протокол /ако това се налага/ и предоставя на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ списък на лицата,които имат право да управляват лизинговата вещ с необходимите данни за издаване на пълномощни за управление.
Пълномощните за управление на лизинговата вещ са срочни и се подновяват на всеки три месеца от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, ако ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ е изряден. 


VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

/1/ За оформяне на този договор ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ предоставя на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ следните документи: за юридически лица и еднолични търговци съответно:
- копие на личната карта
- съдебно решение на търговеца;
- данъчна регистрация;
- регистрация по БУЛСТАТ;
- удостоверение за актуално състояние на фирмата от регистриращия съд с дата на издаване до 7 дни преди датата на подписване на договора;
- удостоверение от съда по регистрация, че за тьрговеца-лизингополучател няма образувано производство за обявяване в несъстоятелност с дата на издаване до 7 дни преди датата на подписване на договора, - годишен счетоводен отчет;
- удостоверение за липса на публични задължения;
- попълнени и подписани /по образец/: "Декларация за обезщетяване на непокрити от застрахователя щети" и "Запис на заповед".
- Лични данни за представляващия/ите/ юридическото лице, съгласно легитимно издадена/и/ лична/и/ карта/и/, копия на личната карта и шофьорската книжка на представляващия юридическото лице и на упълномощените да управляват лизинговата вещ, пълни лични и адресни данни на представляващия юридическото лице, два адреса и телефони за контакти с представляващия юридическото лице. 
оригинал или във вид на нотариално заверени преписи снети от оригинал. 

/2/ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да ползва лизинговата вещ само на територията на Р България. В случай, че ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ пожелае да ползва лизинговата вещ извън страната, той се задължава да поиска от лизингодателя писмено разрешение за това, да получи нотариално заверено срочно пълномощно да управлява лизинговата вещ в чужбина и да сключи съответните застраховки, съгласно договора. 


VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

/1/ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ лизинговата вещ, предмет договора в изправно състояние, с комплектовани всички принадлежности и със съответната документация, в сроковете и при условията на договора. 

/2/ На основание на договора ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има право да промени едностранно условията по договора по всяко време. 

/З/ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ прехвърля на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ всички права, свързани с гаранционния и извънгаранционния сервиз на лизинговата вещ. 

/4/ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ сумите, които застрахователят е изплатил като разходи за ремонт. 

/5/ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигури гаранционен и извънгаранционен сервиз на лизинговата вещ за целия лизингов период, като разходите за ремонти на автомобили втора употреба се поемат от ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. 

/6/ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е длъжен да представи на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ гаранция на лизинговата вещ в рамките на 24 месеца, без оглед на пробега, считано от датата на приемо-предавателния протокол-единствено и само за новите автомобили. 

/7/ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има право по избран от него начин да означава върху лизинговата вещ по видим начин правото си на собственост. 


22. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има право да изисква извлечения от счетоводните отчети на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, когато ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ спре плащането на лизинговите вноски. 

23. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има право, след като уведоми ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, да инспектира лизинговата вещ и да провери как се експлоатира и съхранява в съответствие с договора.

X
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!